دالمک برای بخش ساختمان

دالمک منیپولیتورهای صنعتی زیادی را در بخش ساختمان برای جابه جایی کاشی ها، چینی های بهداشتی، محصولات سیمانی، مواد عایق و سایر محصولات مورد استفاده در این بخش، تولید می کند.