دالمک – راه حل هایی برای بخش شیمیایی

برای بخش شیمیایی، دالمک منیپولیتورهای سفارشی طراحی و تولید می کند که امکان حل مشکلات جابه جایی بسیار سخت را در محیط های کاری خاص فراهم می کنند. هر بالانسر صفر دالمک به صورت سفارشی ساخته شده است تا با هر شرایط خاصی تناسب داشته باشد.