View Mode:

צירים לנשיאת גלילים

מניפולטור פרטנר דגם תלוי נוסע לצירים נושאי סלילים מניפולטור עם תופסנית פניאומטית לאחיזה והטיה של צירים המניפולטור מצוייד ביחידת תפיסה עם לחיים, המתאימה לתפיסה ושינוע של צירים נושאי סלילים. התפסנית מאפשרת במיוחד תפיסה של הצירים והכנסתם לתוך ליבת הסליל.

חלקים מכניים

מאזן משקל עם כבל לשינוע חלקים מכניים מניפולטור פוסיפיל דגם PFF, דגם תלוי קבוע, עם מגנט בקצה לתפיסה של חלקים מכנייםדלמק נמצא במפעלים בכל רחבי העולם. למהנדסי דלמק ויועציה  יש את הידע כיצד לעבוד עם הלקוח לאורך כל הפרויקט החל מבניית הקונספט והתכנון ועד לישום ויצירת פתרון חדש לענף.אנחנו מיחסים

גלילי נייר

מרים פניאומטי או מניפולטור תוצרת דלמק, דגם פרטנר עמוד, לשינוע סלילים מרים פניאומטי או מניפולטור תוצרת דלמק, דגם עמוד, עם לחיים מתמרכזות, לשינוע גלילי נייר. הציוד תוכנן להרים אופקית גלילים מציר גלילה ולאחר מכן להניחם אנכית על משטח. פעולת ההיפוך נעשית באופן פניאומטי צוות מיומן של מתכננים, היכול לפתח ציוד