View Mode:

סלילי חוט מתכת

 מאזנים תעשייתים של דלמק לתופי כבלים. מאזן תעשייתי או מניפולטור, דגם עמוד, מתוכנן לשינוע תופי כבלים ממשטח למכונת סלילה. התופסנית עשויה מלחיים לתפיסה בקוטר החיצוני של התוף ומצוידת במערכת פניאומטית להטיה ב- ° 90

גלילים

מניפולטור איזון משקל אפס ,דגם עמוד , לשינוע גלילים מניפולטור איזון משקל אפס ,עם לחיים לחביקה, מתוכנן להרמה ולשינוע גלילים בעלי צורות משקל ומידות שונות. במיוחד התופסנית מאפשרת לתפוס את הסליל בקוטר החיצוני ולהניחו באריזה.

סלילים של חומרי בידוד

מניפולטור לשינוע והרמה סלילים של חומרי בידוד המניפולטור של דלמק דגם פרטנר, דגם עמוד , מתוכנן לשינוע של סלילים של חומרי בידוד. יחידת הקצה מסופקת אם לחיים הניתנות להחלפה ,לשינוע סלילים של חומרי בידוד בחביקה בקטרים חיצונים שונים וכן מצוידת במערכת פניאומטית להטיה ב-90°

גלילים פלסטיק פילם

 מאזן פניאומטי ,דגם פרטנר, דגם עמוד לשינוע סלילים. מאזן משקל פניאומטי עם כריות ואקום לתפיסה ו -90° הטייה של הגלילים. הואקום מסופק על ידי מחולל ואקום ונטיורי דלמק יכול להציע פתרונות המאפשרים תפעול שוטף ובטוח לאורך זמן