View Mode:

דלמק מרים קופסאות

דלמק מרים קופסאות -מרים קופסאות קרטון דלמק מרים קופסאות. מניפולטור פרטנר, דגם עמוד, מצויד עם מערכת תפיסה עם כריות ווקום, להרמה ושינוע קופסאות קרטון מקווי אריזה למשטח. הפיקוד נמצא על ידיות טלסקופיות המאפשר לפיקוד תפיסה /שחרור של הקופסאות גם בגובה רב.

חביות

מניפולטור פניאומטי לחביות מניפולטור פרטנר דגם עמוד מצויד בתפסנית כריות ואקום (ונטיורי), לתפיסה של חבית אחת או שתיים ביחד. התופסנית יכולה להפוך את החביות ב-° 180 בעזרת יחידה פניאומטית.

גלילים

מניפולטור איזון משקל אפס ,דגם עמוד , לשינוע גלילים מניפולטור איזון משקל אפס ,עם לחיים לחביקה, מתוכנן להרמה ולשינוע גלילים בעלי צורות משקל ומידות שונות. במיוחד התופסנית מאפשרת לתפוס את הסליל בקוטר החיצוני ולהניחו באריזה.

גלילים פלסטיק פילם

 מאזן פניאומטי ,דגם פרטנר, דגם עמוד לשינוע סלילים. מאזן משקל פניאומטי עם כריות ואקום לתפיסה ו -90° הטייה של הגלילים. הואקום מסופק על ידי מחולל ואקום ונטיורי דלמק יכול להציע פתרונות המאפשרים תפעול שוטף ובטוח לאורך זמן