ETYKA BIZNESU  

Wprowadzenie 

 • Dalmec Polska jako Spółka prawa handlowego z siedzibą na terytorium Polski podlega przepisom i zasadom funkcjonowania obowiązującym na obszarze Polski. Prowadząc działalność biznesową:  
  • Traktujemy innych z szacunkiem, zachowujemy się uczciwie i rzetelnie 
  • Przestrzegamy obowiązujące prawo 
  • Odpowiadamy za nasze działania  
  • Pytamy i wyjaśniamy w przypadku wątpliwości 

 

 • W niniejszym kodeksie postępowania zawarte są podstawowe zasady postępowania dla pracowników firmy Dalmec Polska Sp. z o.o. w ich codziennej działalności zawodowej. Kodeks odnosi się zarówno do osób zarządzających wszystkich szczebli, jak i pracowników wykonujących swoje obowiązki służbowe. 

 

 • Nasz kodeks zachowania nie uwzględnia oczywiście wszystkich sytuacji, obowiązujących przepisów, regulacji i polityk wewnętrznych. Niemniej zawarte są w nim podstawowe zasady postępowania dla pracowników firmy Dalmec Polska Sp. z o.o. w ich codziennej działalności zawodowej i odnosi się on zarówno do osób zarządzających wszystkich szczebli jak i pracowników wykonujących swoje obowiązki służbowe. 

 

 • Wszyscy pracownicy powinni szczegółowo zapoznać się z zasadami przedstawionymi w kodeksie postępowania i zobowiązać się do przestrzegania zasad w nim określonych. Każdy pracownik, który nie przestrzega tych zasad, narusza wewnętrzne regulacje i może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przez Pracodawcę. 

 

Księgowość i sprawozdawczość 

 • Wszystkie transakcje finansowe muszą być raportowane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami księgowości, zaś w dokumentach księgowych każda transakcja musi być opisana w sposób prawidłowy i niewprowadzający w błąd co do jej charakteru. Firma Dalmec Polska przedstawia raporty w sposób przejrzysty, zgodny z prawdą i terminowy, aby przedstawiały one prawdziwy obraz sytuacji. 

 

 • Dalmec Polska respektuje prawo i przepisy podatkowe. Jeśli przepisy podatkowe nie dają wyraźnej wykładni postępowania, należy kierować się zasadami ostrożności i przejrzystości finansowej. 

 

Zgodność z prawem 

 • Przez cały czas pamiętamy, że zobowiązani jesteśmy do przestrzegania wszystkich praw oraz przepisów mających zastosowanie i odniesienie do jego obowiązków.   

 

 • Nie tolerujemy żadnych form nielegalnej praktyki biznesowej.  

 

 • Sprzyjamy atmosferze, w której zgodność i podporządkowanie się są rozpoznawane, doceniane i popierane, a wykroczenia i naruszenie nie są tolerowane.  

 

 • W przypadku naruszenia kodeksu postępowania przez pracownika, może zostać on zdyscyplinowany, w zależności od stopnia naruszenia, włącznie z wypowiedzeniem zatrudnienia i innymi konsekwencjami w świetle prawa cywilnego i karnego.  

 

 • W przypadku managerów, mogą oni również być zdyscyplinowani za brak nadzoru i kontroli w swoim otoczeniu i miejscu pracy. 

 

 

Korupcja i łapówkarstwo 

 • Nie uczestniczymy w żadnych praktykach korupcyjnych ani ich nie popieramy. 

 

 • Nie możemy oferować klientom, potencjalnym klientom, dostawcom, konsultantom, rządom, organom rządowym bądź przedstawicielom tychże żadnych nagród ani korzyści, które byłyby naruszeniem obowiązującego prawa. 

 

 • Nie wolno nam przyjmować od strony trzeciej jakichkolwiek korzyści majątkowych, podarunków lub innego rodzaju wynagrodzenia, które mogłoby wpłynąć w sposób rzeczywisty lub pozorny na obiektywizm podejmowanych decyzji. 

 

 • Unikamy sytuacji, w których nasze interesy prywatne, rodzinne czy finansowe kłóciłyby się̨ z interesami Dalmec. 

 

 • Podejmujemy działania i decyzje (zakupowe) zawsze w interesie Dalmec Polska, niezależnie od interesów prywatnych. 

 

Zaangażowanie polityczne 

 • Zachowujemy neutralność w stosunku do partii politycznych oraz kandydatów ubiegających się o urząd publiczny. Ani nazwy, ani majątek firm wchodzących w skład Dalmec Polska nie mogą być wykorzystywane w celu promocji interesów partii politycznych lub kandydatów ubiegających się o urząd publiczny. 

 

Odpowiedzialność 

 • Pamiętamy o naszej odpowiedzialności za budowanie wizerunku i wartości firmy oraz dbanie o jej stabilny rozwój kierując się rzetelnością i gospodarnością przy wykonywaniu codziennych obowiązków. 

 

 • Korzystamy z zasobów finansowych i rzeczowych firmy w sposób oszczędny i wyłącznie dla potrzeb realizacji obowiązków służbowych. 

 

 • Jesteśmy współodpowiedzialni za efekty naszej pracy. Dlatego też solidnie wykonujemy nie tylko swoje zadania, ale także zwracamy uwagę na jakość pracy pozostałych osób w zespole. 

 

 • Nie wykorzystujemy zajmowanego stanowiska do czerpania nieformalnych korzyści osobistych lub majątkowych przez nas lub osoby nam bliskie. 

 

 • Nie podejmujemy dodatkowych prac, jeżeli kolidują one z wykonywaniem podstawowych obowiązków lub negatywnie wpływają lub mogą wpłynąć na obiektywizm podczas podejmowania decyzji służbowych.  

 

 • Własność intelektualna firmy musi być chroniona przed atakami, utratą, porażką lub naruszeniami. 

 

 • Chronimy dane osobowe swoich pracowników poprzez zapewnienie, że zbieranie, przetwarzanie lub wykorzystywanie danych osobowych jest dozwolone tylko w zakresie niezbędnym do legalnych i wcześniej ustalonych celów, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. 

 

 • Zasady te stosujemy nawet po ustaniu stosunku pracy z firmą Dalmec Polska. 

 

Poufność i ochrona 

 • Zapewniamy przejrzystą komunikację w ramach postanowień́ prawa ochrony danych oraz w granicach poufności biznesowej. Jednocześnie zobowiązujemy się̨ do zachowania tajemnic zakładowych i biznesowych.  

 

 • Pobieramy, przetwarzamy i/lub korzystamy z danych osobowych pracowników i osób trzecich jedynie, jeżeli osoby te wyraziły na to odpowiednią zgodę̨ lub jeżeli istnieją̨ do tego podstawy prawne  

 

 • Zapewniamy, aby poufne informacje i dokumenty nie były przekazywane osobom trzecim ani zapisywane na zewnętrznych nośnikach danych (np. pendrive). Dotyczy to również̇ przesyłania odpowiednich treści i/lub dokumentów na prywatne konta mailowe itp. lub publikacji na przykład na portalach społecznościowych lub internetowych, o ile nie jesteśmy do tego wyraźnie upoważnieni.   

 

 

ZASADY PRAW PRACY, CZŁOWIEKA I SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ  

Prawa człowieka 

 • Szanujemy i popieramy zasadę nakazującą ochronę praw człowieka, uznanych przez społeczność międzynarodową i zapewniających nieuczestniczenie w działaniach stanowiących pogwałcenie praw człowieka. 
 • Nie tolerujemy żadnego rodzaju szykan ani napastowania werbalnego i/lub fizycznego, przemocy i mobbingu. Pełne szacunku i poszanowania wzajemne traktowanie się̨ to nasza codzienność́.  

 

Niedyskryminowanie pracowników 

 • Szanujemy wszystkich pracowników. 

 

 • Podczas naboru, w codziennej pracy dajemy równe szanse stosownie:  
  • do kompetencji,  
  • doświadczenia i wyników oraz 
  • bez względu na płeć, rasę,  
  • religię,  
  • wiek,  
  • niepełnosprawność,  
  • orientację seksualną,  
  • narodowość,  
  • poglądy polityczne,  
  • przynależność do związków zawodowych,  
  • pochodzenie społeczne lub etniczne. 

 

 • Nie tolerujemy dyskryminacji, molestowania fizycznego lub werbalnego ani żadnych karalnych gróźb. 

 

Warunki w miejscu pracy 

 • Zapewniamy wszystkim pracownikom warunki pracy zgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

 • Angażujemy się̨ w ochronę̨ i wspieranie zdrowia oraz dbamy o zapewnienie naszym pracownikom bezpiecznego, zdrowego i higienicznego środowiska pracy.  

 

 • Podejmujemy w tym celu konieczne działania zapobiegające potencjalnym wypadkom i uszczerbkom na zdrowiu fizycznym i psychicznym, mającym swoje podłoże w wykonywanej pracy.  

 

 • Udostępniamy w tym celu w imieniu przedsiębiorstwa odpowiednie środki (takie jak odzież ochronna, toalety, woda pitna, preparaty dezynfekcyjne oraz środki pielęgnacji skóry). 

 

 • Oczekujemy od naszych pracowników, że będą̨ sami dbać́ o utrzymanie swojego zdrowia. Za pomocą̨ rożnych ofert wspieramy naszych pracowników w zachowaniu lub rozwijaniu prozdrowotnego stylu życia.  

 

 • Regularnie szkolimy i instruujemy naszych pracowników – stosownie do pełnionej przez nich funkcji – w zakresie obowiązujących norm ochrony zdrowia i bezpieczeństwa oraz środków ostrożności i zobowiązujemy ich do przestrzegania odpowiednich przepisów BHP. 

 

 • Podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby nie dopuszczać do powstawania zagrożeń. 

 

 • Wykluczamy wszelkie fizyczne i psychiczne ograniczenia do podejmowania decyzji w pracy, dlatego surowo zabrania się̨ wnoszenia na teren zakładu napojów alkoholowych i substancji odurzających, ich spożywania oraz wchodzenia na teren zakładu pod ich wpływem.  

 

 • Od jakości pracy wielu z nas zależy bezpieczeństwo naszych współpracowników, klientów i partnerów biznesowych. Dlatego rzetelnie wykonujemy własne obowiązki i natychmiast reagujemy na jakiekolwiek uchybienia, zarówno własne, jak i innych członków zespołu. 

 

 • W sytuacjach, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi, informujemy przełożonego lub odpowiednie służby. Podejmujemy takie działania również wtedy, gdy sytuacje zagrożenia wynikają z naszego błędu lub niedopatrzenia. Przede wszystkim dbamy o bezpieczeństwo współpracowników. 

 

 • Zawsze udzielamy niezbędnej pomocy ofiarom wypadków oraz w razie konieczności wzywamy specjalistyczną pomoc; działamy w tym zakresie w zgodzie z obowiązującymi przepisami. 

 

 • Nasze biura są pod stałym monitoringiem przeciw-pożarowym. 

 

 • Mamy wdrożone procedury na wypadek pożaru. 

 

Praca przymusowa oraz zatrudnianie dzieci i młodzieży 

 • Nie angażujemy się w żadne praktyki pracy przymusowej, obowiązkowej lub niewolniczej i nie czerpiemy z nich korzyści oraz nie żądamy od pracowników żadnej kaucji w postaci depozytu pieniężnego lub zatrzymania dokumentów tożsamości. 

 

 • Pracownicy mogą wedle własnej woli zrezygnować z zatrudnienia pod warunkiem złożenia wymówienia w terminie i trybie określonych przez przepisy i zawartą umowę.  

 

 • Nie tolerujemy pracy dzieci. Nie mogą być zatrudniane osoby podlegające z racji wieku obowiązkowi szkolnemu, a w żadnym razie mające mniej niż 16 lat. 

 

 • Zapewniamy przestrzeganie konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) i ONZ oraz krajowych norm i rozporządzeń́ dotyczących zatrudniania dzieci i młodzieży.  

 

 • Nie narażamy dzieci i młodzieży na sytuacje niebezpieczne, niepewne lub szkodliwe. 

 

 • Jesteśmy przeciwni wszelkiego rodzaju pracom przymusowym.  

 

Czas pracy i wynagrodzenie 

 • Respektujemy obowiązujące prawo, umowy i przyjęte zwyczaje dotyczące godzin pracy oraz wynagrodzenia. 

 

 • Przestrzegamy ustawowe dni wolne od pracy.  

 

 • Dążymy do zapewnienia pracownikom równowagi pomiędzy życiem prywatnym a pracą (work-life balance). W tym celu oferujemy im między innymi możliwość́ elastycznego regulowania czasu pracy.  

 

 • Dajemy także inne możliwości uelastycznienia czasu pracy w ramach obowiązków zakładowych.  

 

 • Stawki wynagrodzenia są̨ ustalane zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami branżowymi. Stosujemy się̨ również̇ do istotnych krajowych ustaw o płacy minimalnej.  

 

 • Regularnie udzielamy naszym pracownikom jasnych i szczegółowych informacji dotyczących sposobu naliczania ich wynagrodzenia.  

 

 

Swoboda zrzeszania 

 • Szanujemy prawo wszystkich swoich pracowników do przystępowania do zrzeszeń reprezentujących ich interesy jako pracobiorców, organizowania się i negocjowania umów zbiorowych oraz indywidualnych.  

 

 • Respektujemy uznane związki zawodowe. Równocześnie jest respektowane prawo pracownika do niewstępowania do związku zawodowego. 

 

 • Szanujemy zdanie naszych pracowników i jest ono dla nas ważne. Angażujemy ich w decyzje Zarządu Nasi współpracownicy dbają̨ o intensywną wymianę̨ doświadczeń́.  

 

 • Przestrzegamy przysługującego naszym pracownikom prawa do tworzenia organizacji i zrzeszania się̨, jak również̇ prawa do prowadzenia zbiorowych. 

 

 • Ponadto gwarantujemy nienaruszalność, angażujących się̨ w ten sposób pracowników nie spotkają̨ oczywiście żadne negatywne konsekwencje. Mają w tym zakresie naszą obietnicę.  

 

ZASADY ŚRODOWISKOWE  

Efektywne wykorzystywanie zasobów 

 • Nasze produkty i procesy są projektowane w sposób zapewniający efektywne wykorzystanie energii, zasobów naturalnych i surowców oraz zminimalizowanie ilości odpadów i produktów ubocznych. 

 

 • Produkujemy z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. 

 

 • Unikamy materiałów i metod będących źródłem zagrożenia środowiska naturalnego i zdrowia, gdy są dostępne możliwe do zastosowania rozwiązania alternatywne. 

 

 • Nasze procesy opracowujemy z uwzględnieniem kwestii ochrony środowiska.  

 

 • Przestrzegamy przepisów oraz regulacji dotyczących ochrony klimatu i środowiska naturalnego.  

 

 • Ponadto w codziennej pracy korzystamy z zasobów (np. prądu, ogrzewania, wody, a także surowców, narzędzi i materiałów eksploatacyjnych) w sposób oszczędny oraz zapobiegamy produkcji odpadów lub je ograniczamy.  

 

 • Jesteśmy zarejestrowani w BDO pod nr 000011735. 

 

 • Zwracamy szczególną uwagę na ocenę potencjalnego ryzyka związanego z istniejącymi i przyszłymi substancjami oraz prowadzenie działalności w taki sposób, aby jak najmniej szkodzić środowisku. 

 

UWAGI KOŃCOWE 

Odpowiedzialność za przestrzeganie 

 • Członkowie kadry kierowniczej są zobowiązani wdrażać te zasady i informować swoich pracowników o ich prawach, obowiązkach i zobowiązaniach oraz dbać o to, aby w podległych im komórkach organizacyjnych postępowano zgodnie zarówno z treścią, jak i duchem niniejszego dokumentu.  

 

 • Pracownicy są zobowiązani do przestrzegania miejscowego prawa i przyjętych zasad. 

 

 • Jawna lub cicha akceptacja czynów, które są sprzeczne z kodeksem postępowania, nie będzie tolerowana i może prowadzić do podjęcia postępowania dyscyplinarnego z sankcjami do zwolnienia i postępowania sądowego włącznie. 

 

 • Klauzula salwatoryjna: nieskuteczność prawna jednego z punktów kodeksu postępowania nie ma wpływu na skuteczność́ prawną pozostałych jego punktów. W tym przypadku obie strony zobowiązują̨ się̨ do zastąpienia nieskutecznego punktu, punktem posiadającym skuteczność́ prawną, którego cel będzie najbardziej zbliżony do pierwotnych założeń́.  

 

 • Zapewniamy, że dokument będzie rewidowany co roku. 

Naruszenia kodeksu 

 • Wszyscy pracownicy firmy powinni zgłaszać domniemane przypadki pogwałcenia niniejszego kodeksu postępowania swoim bezpośrednim przełożonym lub przełożonym swoich przełożonych.  

 

 • Jeśli takie zgłoszenie nie zostanie potraktowane poważnie lub pracownikowi jest niezręcznie zgłosić sprawę swojemu przełożonemu, powinien przekazać sprawę na wyższy poziom kompetencji, zgodnie z odpowiednią procedurą zgłaszania nieprawidłowości. 

 

 • Dopuszcza się także anonimowe zgłoszenie naruszenia zasad zawartych w niniejszym kodeksie poprzez umieszczenie informacji w ogólnodostępnych skrzynkach zgłoszeń. Zgłoszenia umieszczone w skrzynkach rozpatrywane są bezpośrednio przez zarząd firmy. 

 

 • W razie naruszenia niniejszego kodeksu zastrzegamy sobie prawo do pociągnięcia odpowiedniego pracownika do odpowiedzialności prawnej i zastosowania środków dyscyplinarnych o wymiarze zależnym od stopnia wykroczenia.