POLITYKA PRYWATNOŚCI
Zgodnie z obowiązującym prawem i postanowieniami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej zwane „Rozporządzeniem”), pragniemy Cię poinformować, że Administratorem danych osobowych jest Dalmec Spa (dalej zwany „Dalmec”), z siedzibą przy Via Gramsci 2 – I – 38023, Włochy.

DANE NAWIGACYJNE
Systemy i programy przetwarzania danych używane na działającej stronie internetowej gromadzą niektóre dane osobowe, których przesyłanie jest rozumiane poprzez wykorzystywanie protokołów łączności internetowej (np. adresów IP lub nazw domen komputerów wykorzystywanych przez użytkowników połączonych ze stroną internetową, adresów Ujednoliconych Identyfikatorów Zasobu-URI – wymaganych źródeł, wymaganego czasu, metod użytych do wskazania żądania do serwera, rozmiaru plików otrzymanych w odpowiedzi, kodów numerycznych o statusie zwrotnym otrzymanym przez serwer – pomyślny – błąd itd. – oraz innych parametrów dotyczących systemu operacyjnego oraz środowiska informatycznego użytkownika). Nawet jeśli informacje nie są gromadzone w celu identyfikacji osób zainteresowanych, przez swój charakter mogą identyfikować użytkowników, poprzez przetwarzanie i powiązanie z danymi umieszczonymi na stronach trzecich.

Dane te używane są tylko w celu uzyskania informacji statystycznych, niezwiązanych z żadnymi danymi osobowymi użytkownika korzystającego ze strony internetowej oraz do sprawdzania poprawności działania strony i są natychmiast usuwane po ich przetworzeniu. Dane mogą być użyte w celu weryfikacji odpowiedzialności w przypadku potencjalnego informatycznego przestępstwa komputerowego przeciwko stronie internetowej.

COOKIES
Żadne dane osobowe użytkownika nie są celowo pozyskiwane przez stronę. Żadne pliki „cookie” nie są wykorzystywane do przesyłania danych osobowych, w tym również c.d. trwałe pliki „cookie” każdego typu, czy systemy śledzące.

Wykorzystanie plików c.d. „cookie” z sesji (które nie są zapamiętywanie w trwały sposób na komputerze użytkownika i znikają po zamknięciu przeglądarki) jest ściśle ograniczone do przesyłania sesji identyfikującej (złożonej z przypadkowych liczb wygenerowanych przez serwer) niezbędnej do przeglądania strony.

Pliki c.d. „cookie” z sesji użyte na stronie internetowej nie pozwalają na uzyskanie danych osobowych identyfikujących użytkownika.

DANE DOBROWLONIE PRZEKAZYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA
Żadne dane osobowe przekazywane o użytkowniku nie są wymagane do komunikacji przez stronę internetową.Żadne dane osobowe przekazywane o użytkowniku nie są wymagane do komunikacji przez stronę internetową.

Mimo to, ewentualny kontakt z Dalmec lub wysyłka nieobowiązkowej, jednoznacznej i spontanicznej wiadomości pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adresy Dalmec wskazane na stronie internetowej powoduje nabycie takich danych osobowych (adres, e-mail nadawcy lub telefon kontaktowy), niezbędnych do odpowiedzi na żądanie użytkownika, a także potencjalnie innych danych osobowych zawartych w poszczególnych środkach komunikacji.

Dane te będą wykorzystane tylko w celu zaspokojenia żądania użytkownika i mogą być udostępnione stronom trzecim tylko w przypadkach niezbędnych do osiągnięcia tego celu.

Twoja zgoda nie jest wymagana do przetwarzania danych do powyższych celów, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do wykonania warunków przed zawarciem umowy przyjętych na Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia), jak również tam, gdzie jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia).

Przetwarzanie danych będzie wykonywane przez odpowiednie jednostki firmy Dalmec, zapewniające procedury, systemy techniczne i systemy do przetwarzania danych, odpowiednie do ochrony poufności i bezpieczeństwa Twoich danych zawartych przy ich gromadzeniu, rejestracji, organizacji, przechowywaniu, konsultacji, przetwarzaniu, modyfikowaniu, wybieraniu, wyodrębnianiu, porównywaniu, używaniu, łączeniu, blokowaniu, komunikacji, rozprowadzaniu, unieważnianiu, niszczeniu, włączając w to dwie lub więcej wymienionych czynności na raz.

Dane te są przetwarzane w celu zapewnienia żądanej przez użytkownika obsługi. Nie będą one rozpowszechniane.

W ramach Twojej aktywności i celów wymienionych powyżej, firma Dalmec może korzystać z usług świadczonych przez podmioty trzecie działające w jej imieniu i zgodnie z jej poleceniami, które odpowiadają za przewarzanie danych. Są one jednostkami dostarczającymi firmie Dalmec narzędzia lub usługi przetwarzania danych (np. usługi IT związane z funkcjonowaniem strony internetowej). Możesz zażądać pełnej i aktualnej listy wyznaczonych podmiotów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych dzwoniąc na jeden z poniżej wskazanych numerów kontaktowych.

Dane mogą być przekazywane na terenie Unii Europejskiej, gdzie Dalmec lub jego dostawcy mają swoje siedziby lub mają w tych krajach swoje serwery. Dane nie będą przekazywane poza terytorium Unii Europejskiej.

W każdym czasie masz prawo skorzystać z praw wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów, włączając następujące prawa:

  • prawo do informacji i dostępu do Twoich danych osobowych;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) Twoich danych osobowych;
  • prawo do usunięcia Twoich danych osobowych, prawo do zanonimizowania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
  • prawo do sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • prawo otrzymania kopii Twoich danych osobowych oraz prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.
    Możesz przesłać konkretne żądanie na adres e-mail: marketing@dalmec.it

ANULOWANIE NEWSLETTERA
Użytkownik w każdym momencie może anulować swoją subskrypcję Newslettera postępując zgodnie z instrukcją zawartą w treści e-maili, które otrzymuje.