POLITYKA PRYWATNOŚCI
Zgodnie z obowiązującym prawem i postanowieniami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej zwane „Rozporządzeniem”), pragniemy Cię poinformować, że Administratorem danych osobowych jest Dalmec Spa (dalej zwany „Dalmec”), z siedzibą przy Via Gramsci 2 – I – 38023, Włochy.

DANE NAWIGACYJNE
Systemy i programy przetwarzania danych używane na działającej stronie internetowej gromadzą niektóre dane osobowe, których przesyłanie jest rozumiane poprzez wykorzystywanie protokołów łączności internetowej (np. adresów IP lub nazw domen komputerów wykorzystywanych przez użytkowników połączonych ze stroną internetową, adresów Ujednoliconych Identyfikatorów Zasobu-URI – wymaganych źródeł, wymaganego czasu, metod użytych do wskazania żądania do serwera, rozmiaru plików otrzymanych w odpowiedzi, kodów numerycznych o statusie zwrotnym otrzymanym przez serwer – pomyślny – błąd itd. – oraz innych parametrów dotyczących systemu operacyjnego oraz środowiska informatycznego użytkownika). Nawet jeśli informacje nie są gromadzone w celu identyfikacji osób zainteresowanych, przez swój charakter mogą identyfikować użytkowników, poprzez przetwarzanie i powiązanie z danymi umieszczonymi na stronach trzecich.

Dane te używane są tylko w celu uzyskania informacji statystycznych, niezwiązanych z żadnymi danymi osobowymi użytkownika korzystającego ze strony internetowej oraz do sprawdzania poprawności działania strony i są natychmiast usuwane po ich przetworzeniu. Dane mogą być użyte w celu weryfikacji odpowiedzialności w przypadku potencjalnego informatycznego przestępstwa komputerowego przeciwko stronie internetowej.

COOKIES
Żadne dane osobowe użytkownika nie są celowo pozyskiwane przez stronę. Żadne pliki „cookie” nie są wykorzystywane do przesyłania danych osobowych, w tym również c.d. trwałe pliki „cookie” każdego typu, czy systemy śledzące.

Wykorzystanie plików c.d. „cookie” z sesji (które nie są zapamiętywanie w trwały sposób na komputerze użytkownika i znikają po zamknięciu przeglądarki) jest ściśle ograniczone do przesyłania sesji identyfikującej (złożonej z przypadkowych liczb wygenerowanych przez serwer) niezbędnej do przeglądania strony.

Pliki c.d. „cookie” z sesji użyte na stronie internetowej nie pozwalają na uzyskanie danych osobowych identyfikujących użytkownika.

DANE DOBROWLONIE PRZEKAZYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA
Żadne dane osobowe przekazywane o użytkowniku nie są wymagane do komunikacji przez stronę internetową.Żadne dane osobowe przekazywane o użytkowniku nie są wymagane do komunikacji przez stronę internetową.

Mimo to, ewentualny kontakt z Dalmec lub wysyłka nieobowiązkowej, jednoznacznej i spontanicznej wiadomości pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adresy Dalmec wskazane na stronie internetowej powoduje nabycie takich danych osobowych (adres, e-mail nadawcy lub telefon kontaktowy), niezbędnych do odpowiedzi na żądanie użytkownika, a także potencjalnie innych danych osobowych zawartych w poszczególnych środkach komunikacji.

Dane te będą wykorzystane tylko w celu zaspokojenia żądania użytkownika i mogą być udostępnione stronom trzecim tylko w przypadkach niezbędnych do osiągnięcia tego celu.

Twoja zgoda nie jest wymagana do przetwarzania danych do powyższych celów, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do wykonania warunków przed zawarciem umowy przyjętych na Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia), jak również tam, gdzie jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia).

Przetwarzanie danych będzie wykonywane przez odpowiednie jednostki firmy Dalmec, zapewniające procedury, systemy techniczne i systemy do przetwarzania danych, odpowiednie do ochrony poufności i bezpieczeństwa Twoich danych zawartych przy ich gromadzeniu, rejestracji, organizacji, przechowywaniu, konsultacji, przetwarzaniu, modyfikowaniu, wybieraniu, wyodrębnianiu, porównywaniu, używaniu, łączeniu, blokowaniu, komunikacji, rozprowadzaniu, unieważnianiu, niszczeniu, włączając w to dwie lub więcej wymienionych czynności na raz.

Dane te są przetwarzane w celu zapewnienia żądanej przez użytkownika obsługi. Nie będą one rozpowszechniane.

W ramach Twojej aktywności i celów wymienionych powyżej, firma Dalmec może korzystać z usług świadczonych przez podmioty trzecie działające w jej imieniu i zgodnie z jej poleceniami, które odpowiadają za przewarzanie danych. Są one jednostkami dostarczającymi firmie Dalmec narzędzia lub usługi przetwarzania danych (np. usługi IT związane z funkcjonowaniem strony internetowej). Możesz zażądać pełnej i aktualnej listy wyznaczonych podmiotów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych dzwoniąc na jeden z poniżej wskazanych numerów kontaktowych.

Dane mogą być przekazywane na terenie Unii Europejskiej, gdzie Dalmec lub jego dostawcy mają swoje siedziby lub mają w tych krajach swoje serwery. Dane nie będą przekazywane poza terytorium Unii Europejskiej.

W każdym czasie masz prawo skorzystać z praw wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów, włączając następujące prawa:

 • prawo do informacji i dostępu do Twoich danych osobowych;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) Twoich danych osobowych;
 • prawo do usunięcia Twoich danych osobowych, prawo do zanonimizowania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • prawo do sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • prawo otrzymania kopii Twoich danych osobowych oraz prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.
  Możesz przesłać konkretne żądanie na adres e-mail: marketing@dalmec.it

ANULOWANIE NEWSLETTERA
Użytkownik w każdym momencie może anulować swoją subskrypcję Newslettera postępując zgodnie z instrukcją zawartą w treści e-maili, które otrzymuje.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), Dalmec Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie (05-500 Piaseczno), ul. Puławska 38, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000197286, NIP: 1231012216, REGON: 015606857 jako Administrator danych osobowych, informuje o tym, że:

 1. kontakt do Administratora danych osobowych: e-mail: daneosobowe@dalmec.pl
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
  1. udzielenia informacji w odpowiedzi na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie https://www.dalmec.com/pl/contact/ oraz bieżącej komunikacji pomiędzy Dalmec a Państwem;
  2. ustalenia osoby kontaktowej w ramach wszelkich umów zawieranych pomiędzy Dalmec a klientem;
  3. obsługi i realizacji zamówień składanych w Dalmec
  4. dostarczania informacji na temat produktów i usług drogą listową, elektroniczną, za pośrednictwem telefonu, wiadomości SMS i MMS, w tym okresowe wysyłanie materiałów reklamowych dotyczących specjalnie dobranych produktów, usług i promocji oferowanych przez Dalmec (marketing bezpośredni) – w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywania takich informacji;
  5. przesyłania wiadomości przeznaczonych dla Państwa (np. wysyłanie przypomnień, informacji natury technicznej, aktualizacji, ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa, wiadomości administracyjnych i biuletynów serwisowych);
  6. ewentualnego dochodzenia windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych.
 3. Dalmec przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko; adres e-mail; telefon
  kontaktowy; dane firmy (nazwa, adres siedziby, adres dostawy, NIP).
 4. Przetwarzanie danych osobowych jest:
  1. niezbędne do obsługi zapytania skierowanego za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie https://www.dalmec.com/pl/contact/ i w rezultacie niezbędne do zawarcia i wykonania umowy/umów zawieranych z Dalmec – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. dobrowolne i dopuszczalne za Państwa zgodą – w zakresie danych osobowych przetwarzanych w związku z przekazywaniem informacji handlowych i przetwarzanych w związku z marketingiem bezpośrednim – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne;
  3. dobrowolne i dopuszczalne za Państwa zgodą – w zakresie danych osobowych wskazanych w formularzu kontaktowym oznaczonych jako dane osobowe przekazywane na podstawie Państwa zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  4. niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w zakresie wskazanym przez przepisy prawa w zakresie podatkowym i prowadzonej rachunkowości (wymogi dotyczące dokumentacji księgowej) – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  5. niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Pracodawcę (zabezpieczenie dochodzenia ewentualnych roszczeń, organizacja sprzedaży, zarządzenie, sprawozdawczość) – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 5. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z punktu 4 a) powyżej jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy. Podanie innych danych osobowych (punkt 4 b) i 4 c) powyżej jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych może być wycofana w każdym czasie, nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody;
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  1. wskazany przez przepisy prawa, które zobowiązują Dalmec do przechowywania dokumentacji związanej z rozliczeniem sprzedaży towarów i usług,
  2. przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń – w zależności od tego, który z tych dwóch okresów (a albo b) jest dłuższy;
 7. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez upoważnionych na piśmie przez Dalmec pracowników lub stałych współpracowników Dalmec. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w tajemnicy;
 8. Dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów:
  1. dostawcom usług zaopatrujących Dalmec w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację odpowiedzi na zapytania, umów sprzedaży towarów i usług;
  2. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Dalmec w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),
  3. innym podmiotom, którym Dalmec powierzył przetwarzanie danych osobowych przy zachowaniu pełnej gwarancji zabezpieczenia danych osobowych pracowników, z zastrzeżeniem, że wszystkie wskazane podmioty będą miały dostęp jedynie do tych danych osobowych, jakie będą niezbędne do realizacji ich konkretnych funkcji oraz jedynie w celu wykonania tych funkcji.
 9. Dane osobowe mogą być wyjątkowo – w zakresie usług informatycznych – udostępniane podmiotom znajdującym się poza terenem Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Podmioty takie mogą znajdować się w krajach, w których obowiązujące prawo w zakresie ochrony danych osobowych zapewnia mniejszy stopień ochrony niż w Państwa kraju zamieszkania. W powyższym wypadku Dalmec zapewnia odpowiedni poziom ochrony poprzez zobowiązanie podmiotów do przestrzegania zasad programu „Privacy Shield” (w przypadku podmiotów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki) lub poprzez zobowiązanie danego podmiotu do podpisania tzw. klauzul modelowych („EC Model Clauses”) zatwierdzonych przez Komisję Europejską;
 10. Macie Państwo następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).