Hệ thống quản lý kinh doanh tích hợp Dalmec

Chính sách của công ty Dalmec được thực hiện thông qua việc thiết lập, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý kinh doanh theo Hệ thống quản lý chất lượng UNI EN ISO 9001 và Hệ thống quản lý môi trường UNI EN ISO 14001.
Vào năm 2020, chúng tôi đã tích hợp Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001 với mục đích bảo vệ và nâng cao năng lực cho nhân viên của mình.