View Mode:

צירי הנעה

מאזן לשינוע צירי הנעה לחיים חובקות מסופקות עם מניפולטור דגם פרטנר, דגם עמוד, מתוכננים לתפיסה אופקית של צירי הנעה

תיבות גל ארכובה

מאזן לשינוע תיבות גל ארכובה מערכת לחיים חובקות מחובר למניפולטור דלמק דגם פוסיבל כבל כפול, דגם עמוד להרמה ושינוע תיבות גל ארכובה דלמק מציג מגוון רחב של פתרונות שונים המאפשר הרמה של מוצרים השוקלים מ 10 עד 1500 ק”ג.